Zbor članov

Zbor članov predstavljajo delegati, izvoljeni na poverjeništvih ali klubih. Pravice delegatov imajo tudi vsi aktivni udeleženci različnih dejavnosti društva, vsi funkcionarji ter članice in člani organov društva. Enake pravice kot delegati pa imajo tudi vse druge članice in člani DU NM, ki prisostvujejo zboru članov po lastni želji.

Upravni odbor

Upravni odbor je najvišji organ upravljanja med dvema zboroma članov. Trenutno deluje v sestavi:

 • predsednik: Stane Žagar
 • častna predsednica: Rožca Šonc
 • častna predsednica: Ana Bilbija
 • podpredsednica za področje kulture: Slavka Kristan
 • podpredsednica za področje sociale in zdravstva: Dragica Ferbežar
 • podpredsednik za področje športa: Janez Mohorčič
 • poverjenik za Birčno vas: Branko Jenič
 • vodja Abonmaja MGL: Francka Štampohar
 • vodja izletniške dejavnosti: Slavka Antić
 • vodja literarne sekcije: Anica Vidmar
 • vodja likovne sekcije: Karol Zagorc
 • vodja sekcije za ohranjanje domače obrti: Jožica Kastelic
 • vodja projekta Starejši za starejše: Mateja Zelič
 • vodja MePZ: Jožica Cujnik

Predsedstvo

Predsedstvo je operativno-izvršni organ UO. Njegovi člani so:

 • Stane Žagar
 • Rožca Šonc
 • Slavka Kristan
 • Dragica Ferbežar
 • Janez Mohorčič
 • Ana Bilbija
 • Jožica Kastelic
 • Milka Eržek

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor spremlja in nadzoruje delo vseh organov DU NM, zlasti pa celotno gospodarsko, finančno in materialno poslovanje. Člani nadzornega odbora imajo pravico in dolžnost prisostvovati zborom članov, sejam upravnega odbora ter delovnih teles. Za svoje delo so odgovorni zboru članov. Sestava nadzornega odbora:

 • Zofija Prah
 • Nežka Ivanetič
 • Ljubo Murn

Predsednik ali predsednica in podpredsedniki

Predsednik društva, Stane Žagar, predstavlja in zastopa društvo pred državnimi in drugimi organi in organizacijami doma in tujini. Hkrati je tudi predsednik upravnega odbora. Zbor članov izvoli predsednika za dobo dveh let. Za svoje delo je odgovoren Zboru članov in upravnemu odboru.

Podpredsedniki društva opravljajo naloge, za katere jih pooblasti predsednik. Izvoli jih Zbor članov na predlog predsednika za čas trajanja njegovega mandata. V trenutnem mandatu so podpredsedniki Slavka Kristan, Dragica Ferbežar in Janez Mohorčič.

Častno sodišče

Častno sodišče obravnava grobe kršitve Pravil Društva upokojencev NM in pravil ZDUS. Tudi častno sodišče je za svoje delo odgovorno Zboru članov.