O nas

Društvo upokojencev Novo mesto je prostovoljno, samostojno, nepridobitno, stanovsko-interesno, humanitarno združenje upokojenk in upokojencev. Ima status humanitarne organizacije in organizacije v javnem interesu.

Ima dolgoletno tradicijo, saj je bilo ustanovljeno že leta 1946. Deluje na območju Mestne občine Novo mesto, v kateri s skoraj 2.000 člani predstavlja največje društvo, pa tudi v slovenskem merilu sodi med številčnejša društva.

PROGRAM DELA ZA LETO 2024

Dejavnosti društva je veliko:

 • organiziranje in izvajanje humanitarnih oziroma dobrodelnih dejavnosti,
 • organiziranje in izvajanje socialne in druge pomoči za upokojence, ki so zaradi starosti, bolezni in onemoglosti potrebni pomoči na domu,
 • prizadevanje za izboljšanje gmotnega in družbenega položaja upokojencev,
 • seznanjanje o socialni, zdravstveni in drugi problematiki, ki zanimajo upokojence,
 • organiziranje in izvajanje športnih in športno-rekreativnih dejavnosti,
 • organiziranje prireditev, srečanj in izletov,
 • založništvo in izdajanje literature upokojencev,
 • druge dejavnosti, ki se pokažejo kot potrebne zaradi varovanja interesov in pravic upokojencev (Društvo se zavzema za interese upokojencev in drugih starejših ljudi, ne glede na to, ali so člani društva ali ne),
 • odkrivanje, spremljanje in lajšanje socialnih stisk starejših ljudi, zagovorništvo posameznikov in družbenih skupin, opozarjanje in spodbujanje javnosti in državnih organov za načrtovanje in uresničevanje skupnih programov reševanje socialnih stisk ter izvajanje drugih programov za ohranitev ali izboljšanje socialnega položaja in zdravja starejših in s tem kvalitete njihovega življenja.

Društvo kot splošna dobrodelna organizacija v sodelovanju s člani pretežni del svoje humanitarne dejavnosti opravlja na področju socialnega varstva v interesu in v korist upokojencev in drugih starejših ljudi.

Namen in naloge društva so, da:

 • vzpodbuja člane k aktivnemu življenju in delovanju ter spoznavanju naravnih in kulturnih lepot in znamenitosti, k športno-rekreativni ter kulturno-umetniški dejavnosti,
 • s svojo dejavnostjo vzpodbuja svoje člane k samostojnosti, disciplini, vzajemnosti, srčni kulturi ter medsebojnemu spoštovanju,
 • opravlja še druge dejavnosti, ki so v skladu z zdravo, smotrno in aktivno uporabo prostega časa upokojencev.

Pri doseganju ciljev društvo sodeluje z mnogimi drugimi društvi, organizacijami in institucijami: Stanovanjskim skladom ZPIZ, občinskimi in drugimi organi lokalne samouprave, invalidskimi organizacijami, Gerontološkim društvom, Rdečim Križem, Karitasom, drugimi humanitarnimi organizacijami, Centrom za socialno delo, Domom starejših občanov, Univerzo za tretje življenjsko obdobje in drugimi društvi v regiji.

Društvo je organizacijsko vključeno v Pokrajinsko zvezo društev upokojencev Dolenjske in Bele krajine ter v Zvezo društev upokojencev Slovenije.